Política de privacitat

Responsable

L’Institut Català per a la Recerca en Escultura (ICRE) és l’entitat titular del lloc  www.icre.cat, sent el seu portal institucional.

Institut Català per a la Recerca en Escultura

CIF G66249152

Carrer de l’Om, 10

08001 – Barcelona

Correu electrònic: info@icre.cat

 

Àmbit d’aplicació i objecte de la Política de Privacitat

La finalitat de la política de privacitat és informar els usuaris sobre la manera com es recapten i es tracten les dades de caràcter personal, i proporcionar-los informació rellevant, a més de fixar les condicions d’accés i ús del portal institucional de l’ICRE en matèria de privacitat. Sense perjudici d’ajustar-se als principis recollits en aquesta política de privacitat, l’usuari ha de verificar les condicions que regeixen els tractaments de dades personals en:

 1. Els formularis de de contacte o suggeriments.
 2. Els procediments que específicament s’habiliten per a la recollida de dades personals.

L’accés i ús del lloc web per l’usuari implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat. En conseqüència, l’ICRE declina tota responsabilitat enfront de tercers per les accions realitzades pels usuaris del lloc web quan es vulnera el que es disposa en aquest apartat.

A més, l’incompliment per part dels usuaris del que estableix aquesta política de privadesa, i en general el que regula el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades i la Llei orgànica 15/1999, pot donar lloc a la notificació dels fets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a altres autoritats competents.
A l’efecte d’aquesta política de privacitat, té la condició d’usuari qualsevol tercer diferent del personal de l’ICRE que la gestiona, quan la consulta o la utilitza per a finalitats lícites.

L’ICRE es reserva el dret a canviar la política de privacitat quan ho consideri oportú. Els canvis han de ser, però, convenientment anunciats. En aquells casos en què el canvi en la política de privacitat afecti un servei específic que hagi requerit el registre o la recollida de dades personals de l’usuari, aquest canvi serà notificat a l’usuari mitjançant el compte de correu electrònic que hagi facilitat coma mitjà de contacte.

 

Captació i recollida de dades

L’ICRE informa als usuaris que pot recollir aquelles dades personals que li siguin facilitades com a conseqüència de l’accés i/o utilització del seu lloc web. Per a l’acompliment de les seves funcions, l’ICRE tracta dades tot respectant el que estableix el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dadesi la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Comunicació de dades

Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris poden ser comunicades a tercers en els casos que preveu el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dadesi la normativa que el desplega. En tot cas, s’han de recaptar amb el consentiment dels usuaris.

L’ICRE publica dades en aquest lloc web en els supòsits següents:


 1. a) Dades dels associats

L’ICRE disposa en el seu lloc web d’un espai on es publica el currículum professional d’aquells associats que han donat el seu consentiment i que volen utilitzar aquest mitjà per a difondre la seva activitat artística.

A través del cercador es poden localitzar les noticies i activitats on s’han publicat les dades personals. 
b) Dades dels membres de la Junta

L’ICRE publica un breu currículum dels membres de la seva junta directiva així com les seves funcions i adreces de correu electrònic de contacte.

 1. c) Notícies

Així mateix, l’ICRE pot publicar dades de caràcter personal quan tinguin lloc actes en els que hi participen els associats, ponents o altres persones sobre les que es publica una notícia d’interès.

L’ús de les dades publicades en aquest lloc web s’han de vincular exclusivament a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat.

Veracitat i exactitud de les dades

Els associats/ usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d’aquest lloc web. Per tant, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades i les informacions, de manera que es corresponguin amb la realitat de cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i les dades manifestades, així com els perjudicis que tal informació pugui causar, és responsabilitat exclusiva dels associats/usuaris.
Amb l’objecte que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’associat/usuari es compromet a comunicar, com més aviat millor, aquelles modificacions relatives a les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les correccions de dades inexactes en el cas que se’n detecti alguna.

Així mateix, en el cas que les dades de caràcter personal registrades siguin inexactes, en tot o en part, o incompletes, l’ICRE les cancel·larà i substituirà d’ofici per les corresponents dades rectificades o completes, sense perjudici de les facultats que a les persones afectades reconeix el Reglament general de protecció de dades 2016/679.

Seguretat

L’ICRE informa que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat dels tractaments de dades de caràcter personal realitzats en aquest lloc web amb la finalitat d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Tot això adoptant els mecanismes i mesures necessaris per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic; verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Enviaments de correu electrònic

Els missatges remesos des d’un compte de correu electrònic de l’ICRE, del tipus usuari@icre.cat, tenen per objectiu essencial servir a les finalitats pròpies de l’associació. Per defecte, el contingut es considera confidencial i, llevat que la naturalesa d’aquest així ho exigeixi, no n’està permesa la reproducció o distribució sense autorització expressa.

Se us informa que, amb l’exclusiva finalitat de realitzar adequadament el servei d’atenció als nostres associats/usuaris, el contingut dels correus que remeteu podria ser visible per persones de l’ICRE diferent del destinatari si envieu un correu a un compte institucional, si es dirigeix a la junta o si respon als nostres missatges en el marc de les activitats que es duen a terme. Es recomana, per tant, evitar la remissió d’informació personal, íntima o anàloga; l’enviament d’informació de naturalesa privada és responsabilitat exclusiva del remitent.

Així mateix, la remissió de correus a adreces de l’ICRE es troba sotmesa a les nostres condicions d’ús i polítiques de privadesa. Qualsevol ús contrari a aquestes i, en particular, la divulgació indeguda de continguts confidencials, la recopilació no autoritzada de dades o l’enviament massiu de correus són susceptibles de generar responsabilitat a l’infractor i de ser posat en coneixement de l’autoritat administrativa o judicial.

Qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics i en particular les relatives a la seguretat i confidencialitat pot ser comunicada ainfo@icre.cat

Drets dels usuaris

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament. L’exercici d’aquests drets és personalíssim i s’ha de realitzar mitjançant la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure:

 • Nom i cognoms de la persona interessada.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona interessada o document oficial equivalent.
 • Identificació, si escau, de la persona que la representi, i també el document acreditatiu de tal representació.
 • Petició en què es concreta la sollicitud.
 • Adreça a l’efecte de notificacions; data i signatura de la persona sollicitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud s’ha de dirigir a: info@icre.cat

Pàgines personals

L’ICRE publica pàgines personals d’aquells associats que així ho sol·liciten. Els titulars d’aquestes pàgines tenen la consideració de “responsables”, i han de proporcionar informació clara i precisa a l’efecte d’identificació. En conseqüència, l’ICRE no es responsabilitza directament o subsidiàriament de qualsevol reclamació que es produeix com a conseqüència de la utilització de les citades pàgines personals, per tal com en aquests casos actua com un mer prestador de serveis d’intermediació.

Calendari

Es permet que l’usuari exporti l’agenda d’esdeveniments que publica l’ICRE al seu propi calendari personal. En aquests casos, l’usuari consent que els nostres sistemes puguin accedir a la seva agenda electrònica, únicament a l’efecte de complir amb l’acció expressament sol·licitada per aquest.

Xarxes socials

Compte Institucional i responsables

L’usuari, en fer-se fan o seguidor de l’ICRE a la seva pàgina oficial de Facebook i Twitter o qualsevol altra xarxa social, consent:

 1. Que les seves dades personals siguin tractades en l’entorn d’aquesta xarxa social específica, d’acord amb la seva pròpia política de privacitat. A continuació es proporcionen els enllaços a les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials utilitzades per l’ICRE:
 1. Que la Universitat de València pugui accedir a les dades que l’usuari ha autoritzat visualitzar, d’acord amb la seva pròpia configuració de privacitat.
 2. Que les notícies publicades per l’ICRE apareguin en el seu mur, biografia, etc. En aquest sentit, l’ICRE no ha de fer servir les dades per a altres finalitats ni per enviar informació diferent de la pròpia de les finalitats establertes als seus Estatuts.

Si l’usuari es fa fan o seguidor de l’ICRE en qualsevol xarxa social es considera que consent aquest tractament.
Si l’usuari se’n vol donar de baixa, només ha de seleccionar l’opció adequada a la corresponent xarxa social. A continuació, es mostra com es pot deixar de seguir l’ICRE a les principals xarxes socials:

 • Facebook: Dins de la pàgina oficial de l’ICRE s’ha de clicar en l’hipervincle que apareix a la part final del menú de l’esquerra “Ja no m’agrada”. Per a més informació, consulteu el suport de Facebook.
 • Twitter: En la pàgina d’inici o perfil de l’usuari, s’ha de situar el cursor sobre el botó “Seguint”. Una vegada seleccionat el compte de la Universitat, cal fer clic en l’opció “Deixar de seguir”. Per a més informació, consulteu el suport de Twitter.