Loading...

Associa’t

Si t’interessa l’escultura, com a estudiós, artista o col·leccionista associa’t amb nosaltres:

 • Historiadors de l’art (estudiants i professionals): l’ICRE t’ofereix una plataforma on desenvolupar projectes de recerca i/o comissariat d’exposicions sobre escultura. Pots compartir o desenvolupar un projecte, dirigir una comissió de treball, compartir coneixement, donar visibilitat les teves recerques participant en les nostres publicacions o preparar i participar com a ponent en les diverses jornades, cicles de conferències, etc en les que l’ICRE hi participa.
 • Artistes escultors (estudiants i professionals) : l’ICRE t’ofereix una plataforma on agrupar-te per compartir experiències, debatre de les qüestions que afecte la pràctica de l’escultura i participar en les diverses exposicions que proposem. També donaràs a conèixer les teves obres en la col·lectiva anual que organitzem (primera fita 2015), així com exposicions internacionals en les quals l’ICRE hi forma part.
 • Col·leccionistes i amants de l’escultura: ser soci benefactor o simplement fer donacions a l’ICRE suposa col·laborar amb una nova associació jove i amb esperit de recerca teòrico-pràctica centrada en l’escultura. Els recursos son 100% emprats per difondre, promoure, formar e internacionalitzar l’escultura feta al nostre país.

Tots el socis tenen:

 • Descomptes en cursos, conferencies i activitats realitzades per l’ICRE.
 • Activitats gratuïtes especials per socis.
 • Futurs avantatges amb les nostres entitats col·laboradores.

Formulari d’inscripció

  Els camps amb * son obligatoris.

  Nom*

  Cognoms*

  DNI*

  Data de naixement: (es demana a efectes estadístics)

  Sexe (es demana a efectes estadístics)

  HomeDona

  Nacionalitat

  Adreça*

  Ciutat*

  Pais

  Correu Electrònic*

  Instagram (per compartir els teus treballs a les nostres xarxes socials)

  Telèfon*

  Modalitat*:
  Soci (84€/any)Estudiant* (42€/any)Benefactor (indica la quantitat en € )

  + despesses gestió: 1,5€ per rebut

  *Es consideraran “Estudiants” totes aquelles persones que actualment estiguin fent un Curs Superior Oficial (cicle formatiu de grau superior o grau universitari), anual i reglat, en algun grau universitari artístic o d’Història de l’Art, o escola de Belles Arts, i que, a més, tinguin entre 18 i 40 anys. En el moment de liquidar la quota anual d’associat de l’ICRE se li demanarà la matrícula del curs.

  Pagament:
  Quota anualQuota semestral

  D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reial Decret 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades (RGPD) s'informa que: a) Les seves dades personals s'incorporaran als fitxers de dades personals dels que l'Associació és responsable. b) Les finalitats del tractament d'aquestes dades seran l'examen d'aquesta sol·licitud i, si escau, la verificació de la realitat dels extrems consignats en la mateixa pel Sol·licitant i, si la seva sol·licitud compleix amb els requisits per donar-li d'alta com a associat. c) S'han previst les cessions de dades a l'entitat bancària en la qual l'Associació disposi del compte corrent per a la domiciliació dels pagaments, així com la publicació, al nostre web, de notícies de les activitats en què participin els associats ; així com l'edició del catàleg anual i qualsevol altre sistema de difusió de la nostra activitat. d) Les dades subministrades són tractades amb el seu consentiment i són necessàries per a la correcta identificació de la persona que s'associa. Les dades obligatòries s'han marcat amb *, en el cas de no ser subministrades no es podrà admetre la sol·licitud. e) L’exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat, si s'escau, s’haurà de fer a través d'info@icre.cat. f) Les dades seran conservades durant el temps en què es mantingui la relació entre la persona associada i l’ICRE. g) Encara que esperem que puguem solucionar qualsevol queixa o petició sobre les seves dades personals li recordem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  En cas que tinguis problemes amb el formulari pots enviar-nos les teves dades al correu electrònic info@icre.cat