Loading...

II CONCURS INTERNACIONAL D’ESCULTURA ICRE

ICRE presenta la segona edició del seu Concurs Internacional d'Escultura.

El tema d’aquesta 2a edició del Concurs serà SILENCI. Així doncs, les escultures podran fer referència al SILENCI en un sentit estricte, o a qualsevol altra al·lusió simbòlica entorn de
SILENCI.

En aquesta edició hi haurà dos premis:
- Primer Premi, amb una dotació de 1.500€.
- Segon Premi, amb una dotació de 500€.

Les obres seleccionades s’exposaran al claustre del Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelona), del 17 de juny al 18 de juliol del 2021.

Poden participar-hi totes les escultores o escultors de forma individual o col·lectiva que ho desitgin, majors de 18 anys. Per concursar cal presentar una imatge de l’obra per correu electrònic a l’adreça concurs@icre.cat

La quota d’inscripció serà:
- De 10 euros pels socis de l’ICRE.
- De 30 euros per a la resta de concursants.

Descarrega la butlleta d'inscripció i  les bases completes aquí: Català / Castellà / Anglès / Francès

Molt important:

Recordeu que per a participar s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic concurs@icre.cat la següent documentació:

  • Full d'inscripció correctament emplenat.
  • Imatge de l'obra (veure format especificat a les bases).
  • Resguard del pagament de la quota d'inscripció.

II CONCURS INTERNACIONAL D’ESCULTURA ICRE

BASES:

1. Participants

Poden participar-hi totes les escultores o escultors de forma individual o col·lectiva que ho desitgin, majors de 18 anys.

2. Nombre d’obres

Es pot presentar una obra per autor. En el cas de que diverses peces constitueixin una unitat temàtica s’haurà d’indicar especialment, comptant com a obra única.

Les obres hauran de ser originals de l’artista o col·lectiu concursant, tenir un caràcter inèdit (no publicada prèviament, ni presentada a altres concursos o certàmens). No s’admetran còpies d’obres d’altres artistes.

3. Tema

El tema d’aquesta 2a edició del Concurs serà SILENCI. Així doncs, les escultures podran fer referència al SILENCI en un sentit estricte, o a qualsevol altra al·lusió simbòlica entorn de SILENCI.

4. Dimensions, característiques tècniques i estil.

El Concurs és obert a qualsevol estil escultòric i material, sempre que les obres siguin el suficientment sòlides per a ser exposades.

Les escultures no podran ultrapassar els límits dimensionals de 180x80x80 cm (alt, ample, llarg) ni els 75 kg. de pes. Han de ser fàcilment manipulables sense necessitat de màquines.

L’embalatge, ha de ser reutilitzable per al seu retorn.

5. Conservació, transport i assegurança

L’organització del Concurs vetllarà per a la conservació i protecció de les obres però no es responsabilitza de l’estat de les mateixes, sobretot en el cas de materials la fragilitat dels quals no asseguri la seva integritat. L’accés a l’espai expositiu estarà sempre vigilat.

Les obres viatgen per compte i risc de l’artista. L’ICRE no es fa responsable de les despeses del transport, tant de la tramesa com de la devolució, que aniran sempre a càrrec de l’artista, així com els desperfectes que es puguin ocasionar en el trasllat de les obres.

Així mateix, l’assegurança del transport serà a compte i risc de cada participant.

6. Inscripció per a concursar

Per concursar cal presentar la imatge de l’obra per correu electrònic a l’adreça premi@icre.cat

La imatge ha de ser en format JPG o TIF i el costat més llarg de les fotografies serà de 1200 píxels a 300 ppp, i ha d’anar acompanyada de les dades següents:

De l’obra:

- Breu explicació de l’obra (entre 300 i 480 caràcters amb espais)

- Títol de l’obra

- Tècnica i material utilitzat

- Any de realització

- Mides

- Preu de l’obra (a efectes de l’assegurança contra robatori i desperfectes)

- Declaració de que es vol posar, o no, l’obra a la venda.

De l’artista:

- Nom i cognoms de l’artista, en el cas d’obra col·lectiva de tots els integrants.

- Nom artístic de l’autoria amb el que vol que es publiqui l’obra

- Currículum resumit de l’artista (entre 1500 i 2500 caràcters amb espais)

- Data de naixement

- Document d’Identitat

- Adreça postal sencera

- Adreça electrònica de contacte

- Adreça web si es disposa

- Telèfon de contacte

Caldrà adjuntar el comprovant del pagament de la quota d’inscripció.

7. Quota d’inscripció

La quota d’inscripció té com a objectiu col·laborar en les despeses de gestió del concurs i dóna dret a l’exposició de l’obra durant un mes al claustre del Monestir de Sant Pau del Camp (Carrer de Sant Pau, 99, 08001 Barcelona) i a la publicació de l’obra al catàleg que es realitzarà de totes les obres presentades. L’ICRE també farà la màxima difusió d’aquests artistes mitjançant un espai específic al web corporatiu.

La quota d’inscripció serà:

- De 10 euros pels socis de l’ICRE.

- De 30 euros per a la resta de concursants.

Caldrà abonar-la amb el concepte “CONCURS + Nom de l’artista” al següent número de compte de la Caixa d’Enginyers: ES79 3025 0002 4714 3338 7845.

El pagament de la quota és imprescindible per a poder concursar i s’haurà de fer dins el termini establert per a la inscripció.

8. Dotació del Concurs

Hi haurà dos premis:

- Primer Premi, amb una dotació de 1.500 euros per l’autor de l’obra guanyadora.

- Segon Premi, amb una dotació de 500 euros per l’obra que hagi quedat segona.

A aquests premis s’hi aplicaran les retencions impositives que estableix la legislació vigent.

El Concurs pot ser declarat desert si el jurat considera que cap de les obres presentades no el mereix i el veredicte serà inapel·lable. Els Premis no comporten la cessió de l’obra, així doncs totes les obres, premiades o no, es retornaran als seus autors.

9. Jurat qualificador

El Jurat qualificador farà la selecció prèvia de les obres rebudes per a configurar l’exposició i

atorgarà els dos premis. La decisió expressada pel jurat serà definitiva i irrevocable.

El Jurat estarà format per:

- 1. Gerard Mas, escultor

- 2. Judit Subirachs, historiadora de l’Art i directora de l’Espai Subirachs

- 3. Àlex Susanna, director d’Art de la Fundació Vila Casas

- 4. Un representant de l’ICRE (amb veu però sense vot) que actuarà de secretari.

10. Terminis

El període de presentació de les imatges, al correu electrònic indicat al punt 5, comença el dissabte 1 de maig i s’acabarà el diumenge 16 de maig del 2021.

El Jurat seleccionarà un màxim de 25 obres.

Es comunicarà als autors l’acceptació de les seves obres abans del 31 de maig de 2021.

Les obres seleccionades hauran de ser enviades al Monestir de Sant Pau del Camp (Carrer de Sant Pau, 99, 08001 Barcelona), on es farà la seva recepció, entre el dilluns 7 i el divendres 11 de juny de 2021, dins l’horari de 12:00 h a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 hores.

Les obres seleccionades s’exposaran al claustre del Monestir de Sant Pau del Camp (Carrer de Sant Pau, 99, 08001 Barcelona), del dijous 17 de juny al diumenge 18 de juliol del 2021.

El veredicte dels Premis es donarà a conèixer el dia de la inauguració de l’exposició que tindrà lloc el dijous 17 de juny de 2021, a les 20:00 hores.

Les obres s’hauran de retirar del dilluns 19 al dijous 22 de juliol del 2021. Podran retirar-les els artistes, una persona autoritzada o una agència de transports amb autorització expressa signada per l’artista. Les obres no retirades quedaran en propietat de la entitat organitzadora.

Tota la informació sobre el concurs, bases, admesos... es publicarà a www.icre.cat.

11. Drets i obligacions

L’entitat convocant vetllarà per les obres presentades amb el màxim interès, si bé no es responsabilitzarà de qualsevol pèrdua o dany que, involuntàriament, es pugui esdevenir en el transcurs de la manipulació i l’exposició, si bé l’artista pot contractar una assegurança a cost

seu.

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació de les bases i la conformitat amb la decisió del jurat. No s’admetran les obres que incompleixin les condicions o que no es presentin en les dates establertes. Qualsevol imprevist serà resolt segons els criteris de la junta

directiva de l’ICRE.

12. Propietat intel·lectual

L’ICRE podrà utilitzar per a la difusió de l’activitat les imatges de les peces que es presenten al concurs. Es permet la seva difusió a través de la web i de les xarxes socials utilitzades per l’ICRE, la inclusió a catàlegs i altres suports de difusió de l’activitat realitzada per l’ICRE per

temps indefinit.

13. Protecció de dades

Responsable del tractament: Institut Català per a la Recerca en Escultura. Carrer de l’Om, 10  08001 – Barcelona

Finalitat del tractament: Gestió i tramitació del II CONCURS INTERNACIONAL D’ESCULTURA ICRE. Temps de conservació: Les dades personals seran conservades mentre es puguin derivar responsabilitats. Específicament les dades publicades a la web o a les xarxes socials es mantindran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva eliminació.

Legitimació del tractament: Compliment d’obligacions contractuals/ consentiment. En cas de no facilitar totes les dades sol·licitades no es permetrà la participació al concurs.

Destinataris de cessions o transferències: Es donarà difusió dels participants seleccionats i del guanyador a la web i xarxes socials de l’ICRE així com als mitjans de comunicació. Es comunicarà les dades del guanyador a l’AEAT als efectes tributaris. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través del correu electrònic info@icre.cat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades l’autoritat de referència https://www.aepd.es/es

Descarrega la butlleta d'inscripció i  les bases: