Loading...

Asóciate

Si te interesa la escultura, como estudiante, artista o coleccionista asóciate con nosotros:

  • Historiadores del arte (estudiantes y profesionales): el ICRE te ofrece una plataforma donde desarrollar proyectos de investigación y / o comisariado de exposiciones sobre escultura. Puedes compartir o desarrollar un proyecto, dirigir una comisión de trabajo, compartir conocimiento, dar visibilidad tus búsquedas participando en nuestras publicaciones o preparar y participar como ponente en las diversas jornadas, ciclos de conferencias, etc en las que el ICRE participa.
  • Artistas escultores (estudiantes y profesionales): el ICRE te ofrece una plataforma donde agruparse té para compartir experiencias, debatir de las cuestiones que afecte a la práctica de la escultura y participar en las diversas exposiciones que proponemos. También vas a dar a conocer tus obras en la colectiva anual que organizamos (primer hito 2015), así como exposiciones internacionales en las que el ICRE forma parte.
  • Coleccionistas y amantes de la escultura: ser socio benefactor o simplemente hacer donaciones en el ICRE supone colaborar con una nueva asociación joven y con espíritu de investigación teórico-práctica centrada en la escultura. Los recursos son 100% empleados para difundir, promover, formar y internacionalizar la escultura hecha en nuestro país.

Todos los socios tienen:

  • Descuentos en cursos, conferencias y actividades realizadas por el ICRE.
  • Actividades gratuitas especiales para socios.
  • Futuros ventajas con nuestras entidades colaboradoras.

Formulario de inscripción

Els camps amb * son obligatoris.

Nom*

Cognoms*

DNI*

Edat: (es demana a efectes estadístics)

Sexe: (es demana a efectes estadístics)
HomeDona

Nacionalitat

Adreça*

Ciutat*

Pais

Correu Electrònic*

Telèfon*

Modalitat*:
Soci (75€ any)Estudiant (30€ any)Benefactor (indica la quantitat en € )
+ despesses gestió: 1,5€ per rebut

Pagament:
Quota anualQuota semestral

D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reial Decret 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades (RGPD) s'informa que:
a) Les seves dades personals s'incorporaran als fitxers de dades personals dels que l'Associació és responsable.
b) Les finalitats del tractament d'aquestes dades seran l'examen d'aquesta sol·licitud i, si escau, la verificació de la realitat dels extrems consignats en la mateixa pel Sol·licitant i, si la seva sol·licitud compleix amb els requisits per donar-li d'alta com a associat.
c) S'han previst les cessions de dades a l'entitat bancària en la qual l'Associació disposi del compte corrent per a la domiciliació dels pagaments, així com la publicació, al nostre web, de notícies de les activitats en què participin els associats ; així com l'edició del catàleg anual i qualsevol altre sistema de difusió de la nostra activitat.
d) Les dades subministrades són tractades amb el seu consentiment i són necessàries per a la correcta identificació de la persona que s'associa. Les dades obligatòries s'han marcat amb *, en el cas de no ser subministrades no es podrà admetre la sol·licitud.
e) L’exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat, si s'escau, s’haurà de fer a través d'info@icre.cat.
f) Les dades seran conservades durant el temps en què es mantingui la relació entre la persona associada i l’ICRE.
g) Encara que esperem que puguem solucionar qualsevol queixa o petició sobre les seves dades personals li recordem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En caso de que tengas problemas con el formulario puedes enviarnos tus datos al correo electrónico info@icre.cat