Loading...

Associate

If you are interested in sculpture, as a student, artist or collector, get in touch with us:

  • Art historians (students and professionals): ICRE offers you a platform where you can develop research projects and / or curate exhibitions about sculpture. You can share or develop a project, direct a work commission, share knowledge, give visibility to your searches by participating in our publications or prepare and participate as a speaker at the various conferences, conference cycles, etc. in which ICRE participates.
  • Artists sculptors (students and professionals): the ICRE offers you a platform where you can gather tea to share experiences, discuss the issues that affect the practice of sculpture and participate in the various exhibitions we propose. You will also publicize your works in the annual collective that we organize (first milestone 2015), as well as international exhibitions in which ICRE is a part.
  • Collectors and sculpture lovers: being a benefactor or simply making donations to ICRE means collaborating with a new young association with a theoretical-practical research spirit centered on sculpture. The resources are 100% used to disseminate, promote, train and internationalize the sculpture made in our country.

All partners have:

  • Discounts on courses, conferences and activities carried out by ICRE.
  • Free special activities for members.
  • Future advantages with our collaborating entities.

 

Registration form

Els camps amb * son obligatoris.

Nom*

Cognoms*

DNI*

Edat: (es demana a efectes estadístics)

Sexe: (es demana a efectes estadístics)
HomeDona

Nacionalitat

Adreça*

Ciutat*

Pais

Correu Electrònic*

Telèfon*

Modalitat*:
Soci (75€ any)Estudiant (30€ any)Benefactor (indica la quantitat en € )
+ despesses gestió: 1,5€ per rebut

Pagament:
Quota anualQuota semestral

D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reial Decret 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades (RGPD) s'informa que:
a) Les seves dades personals s'incorporaran als fitxers de dades personals dels que l'Associació és responsable.
b) Les finalitats del tractament d'aquestes dades seran l'examen d'aquesta sol·licitud i, si escau, la verificació de la realitat dels extrems consignats en la mateixa pel Sol·licitant i, si la seva sol·licitud compleix amb els requisits per donar-li d'alta com a associat.
c) S'han previst les cessions de dades a l'entitat bancària en la qual l'Associació disposi del compte corrent per a la domiciliació dels pagaments, així com la publicació, al nostre web, de notícies de les activitats en què participin els associats ; així com l'edició del catàleg anual i qualsevol altre sistema de difusió de la nostra activitat.
d) Les dades subministrades són tractades amb el seu consentiment i són necessàries per a la correcta identificació de la persona que s'associa. Les dades obligatòries s'han marcat amb *, en el cas de no ser subministrades no es podrà admetre la sol·licitud.
e) L’exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat, si s'escau, s’haurà de fer a través d'info@icre.cat.
f) Les dades seran conservades durant el temps en què es mantingui la relació entre la persona associada i l’ICRE.
g) Encara que esperem que puguem solucionar qualsevol queixa o petició sobre les seves dades personals li recordem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

In case you have problems with the form you can send us your information to the email info@icre.cat